KVKK Aydınlatma Metni

AYHAN MOBİLYA İNŞ. SAN. TİC. A KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Ayhan Mobilya İnş. San. Tic. A.Ş. (Ayhan Park olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz.

Bu kapsamda ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz ve iş bağlantılarımız dahil olmak üzere Ayhan Park ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir. KVKK uyarınca taşıdığımız “Veri Sorumlusu” sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, verilerinizin toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve esasları ile ilgili sizi aşağıdaki gibi bilgilendirmek isteriz.

 1. Kişisel Veri Nedir? Hangi Kişisel Verilerinizi topluyoruz?

Kişisel Veri, kimliğinize ait kişisel bilgiler (ad, soyadı, TC kimlik numarası vb.) başta olmak üzere adres ve telefon bilgileri, aile durum bilgileri, banka hesap bilgileri gibi sizinle ilişkilendirilebilir nitelikteki her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli kişisel verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder.

Bu kapsamda Ayhan Park olarak gerektiği hallerde KVKK’ya uygun olarak müşterilerimize, iş bağlantılarımıza, çalışanlarımıza, çalışan adaylarımıza, platform (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız) kullanıcılarımıza, ziyaretçilerimize, iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarına ait Kişisel Verileri toplamaktayız. Topladığımız Kişisel Verileri aşağıdaki gibi detaylandırabiliriz:

 • Kimlik Verileri: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, platform (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız) kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden, benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, araç plaka bilgisi, gibi kişinin kimliğine dair verilerdir.
 • İletişim Verileri: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, platform (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız) kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden, iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız telefon numarası, adres, e-posta adresi, gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.
 • Aile Bireylerine ait Veriler: İlgili mevzuat gereği ve/veya Şirketimiz veya ilgili kişinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan ve iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız ilgili kişinin aile bireyleri ve yakınları hakkında verilerdir.
 • Finansal Veriler: Şirketimizin veri sahibi ilgili kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkiye göre çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız ücret, maaş bilgisi, banka hesap bilgisi gibi verilerdir.
 • Özlük Verileri: Çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan her türlü kişisel veridir.
 • Fiziksel Mekan Güvenlik Verileri: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, ziyaretçilerimizden ve iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından, fiziksel mekana girişte ve mekanın içerisinde kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel verilerdir.
 • İletişim ve Şikayet Yönetimi Verileri: Şirketimize yönelik her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, platform (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız) kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından elde edilen kişisel verilerdir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, ziyaretçilerimizden ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen sağlık verileri, biyometrik veriler (görüntü kayıtları) gibi verilerdir.
 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz/İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi aşağıdaki başlıca amaç ve yöntemlerle ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi internet ve mobil platformlarımız (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız), e-posta, kısa mesajlar (“SMS”) iletişim yöntemleri kanalıyla, Ayhan Park satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında şahsınıza veya yetkilisi olduğunuz firmanızla imzaladığımız Sözleşmeler, sunulan ticari teklifler, basılı ve elektronik formlar, yaptığımız müşteri ziyaretleri kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla,  iş bağlantıları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla ve Ticaret sicili gibi kaynaklar da dâhil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeye izin vermesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumundayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kişisel Verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Ayhan Park olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

Ayhan Park olarak işlediğimiz tüm Kişisel Verileri, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirler almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

 1. Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla işlemekteyiz?

Topladığımız Kişisel Verilerinizi niteliğine göre aşağıdaki genel amaçlarla işlemekteyiz:

(1) Ayhan Park tarafından akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin temini, üretimi, satış, teslimat ve kurulum işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve bunlardan sizleri faydalandırmak için gerekli çalışma ve değerlendirmelerin yapılması, satış sonrası bakım ve onarım işlemlerinin gerçekleştirilmesi

(2) Tüketici mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin takibi ve gerçekleştirilmesi ile tüketici başvurularının cevaplanması

(3) Müşteri ve tüketici gibi ilgili kişilerin talep ve şikayetlerinin takibi, değerlendirilmesi ve destek hizmetlerinin verilmesi, tüketici memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet anketlerinin uygulanması

(4) Daha iyi ve güvenilir ürün ve hizmet verebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için kalite değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması, tedarikçi, iş ilişkisinde bulunduğumuz kişilerin denetimi

(5) Ayhan Park tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek tanıtım, promosyon, kampanya, teklif, etkinlik ve benzeri konularda ve yeni ürün ve hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

(6) Pazarlama çalışmalarının yürütülmesi

(7) Kurumsal iletişim ve bu kapsamda etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması, pazar araştırma çalışmalarının yürütülmesi

(8) Müşteri, tüketici ve iş bağlantılarımızın kullanımına sunduğumuz dijital platformların iyileştirilmesi ve platform kullanıcılarına verimli ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmak amacıyla kullanıcıların sayısı, tipi, ziyaret sıklığı, davranışları, coğrafi konumları ve benzeri istatistiklerin çıkartılması, platform (internet ve mobil site ve uygulamalar) kullanıcılarının ilgi alanı ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması, bu amaçla çerez kullanılması

(9) Yasal hakların kullanılması, hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması

(10) Ayhan Park’ın ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

(11) Ayhan Park’ın insan kaynakları, muhasebe/finans politikalarının yürütülmesi

(12) Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi

(13) Yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

 1. Kişisel Verilerinizi 3.kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz?

Kişisel Verilerinizi, yurtiçinde ilişkili olduğumuz kurum ve kuruluşlar ile paylaşmaktayız. Ayhan Park olarak kişisel verilerinizin güvenli olarak muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.

Yine yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde, kişisel verilerinizi, yurtiçinde işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş bağlantıları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmekteyiz.

 1. Haklarınız ve Başvuru Usulü
 2. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Ayhan Park ve iştirakleri bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

(1) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme

(3) Kişisel Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,

(5) İşlenen Kişisel Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

(6) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7) Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(8) İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(9) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@ayhanpark.com.tr e-posta adresi aracılığı ile bize iletebilirsiniz.

 1. Başvuru

Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizi :

 1. Veri Sorumlusu Kimlik bilgileri alanında yer alan şirket adresimizdeki danışma ofisine teslim edilerek ya da yine aynı adrese Noter aracılığı ile tebligat çekilerek,
 2. Kayıtlı elektronik posta vasıtası ile yapılabilir.

Ayhan Park, kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Ayhan Park’a yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, Ayhan Park olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz.

f. Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri 

Ayhan Mobilya İnş. San. Tic. A.Ş

 

Merkez: Hüseyin Avni Ulaş Mah. Çat Yolu Cad. No:51 Palandöken / Erzurum,

 

Dadaşkent Şube : Saltuklu Mah. Atalay Cad. No:50 – 54A Aziziye / Erzurum,

 

Gül Ahmet Şube : Kazım Karabekir Paşa Mah. Gül Ahmet Cad. Ahmet Avm Apt. No:29 Yakutiye / Erzurum

 

Şükrüpaşa Şube : Şükrüpaşa Mah. Necip Fazıl Kısakürek No:83 No:1 Yakutiye / Erzurum

 

Telefon : 444 61 73

 

Whatsapp : 0535 977 17 83

 

Faks :  +90 212 293 84 75

 

Eposta : info@ayhanpark.com.tr

 

AYHAN MOBİLYA İNŞ. SAN. TİC. A.Ş. BÜNYESİNDE YER ALAN BİNALARDAKİ GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

            Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ayhan Mobilya İnş. San. Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Bina ve işyerlerimiz içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, bina içi ve kat koridorlarında güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Ayhan Mobilya İnş. San. Tic. A.Ş. bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

            Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Ayhan Mobilya İnş. San. Tic. A.Ş.’nin info@ayhanpark.com.tr adresine mail yoluyla veya Merkez: Hüseyin Avni Ulaş Mah. Çat Yolu Cad. No:51 Palandöken / Erzurum, Dadaşkent Şube : Saltuklu Mah. Atalay Cad. No:50 – 54A Aziziye / Erzurum, Tahtacılar Şube : Kazım Karabekir Paşa Mah. Gül Ahmet Cad. Ahmet Avm Apt. No:29 Yakutiye / Erzurum, Şükrüpaşa Şube : Şükrüpaşa Mah. Necip Fazıl Kısakürek No:83 No:1 Yakutiye / Erzurum adreslerine yazılı olarak iletebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (Mail)

Tarafınızca mail atılması suretiyle elde edilen kişisel veriler ile ilgili veri sorumlusu Ayhan Mobilya İnş. San. Tic. A.Ş. (Kısaca “Ayhan Park”) firmasıdır. Bu kişisel veriler, Ayhan Mobilya İnş. San. Tic. A.Ş. sorumluluğunda olup, yalnızca firmanın ticari ilişkisi veya tarafınızla iletişime geçilen diğer amaçlar doğrultusunda bağlantılı olarak firma çalışanları veya yetkilileri ile iletişime geçilmesi, ticari bilgi ve belgelerin Ayhan Mobilya İnş. San. Tic. A.Ş. firmasının ticari amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılması amacıyla işlenebilir ve aktarılabilir.

Belirtilen amaçlar dışındaki her türlü kullanım hukuka aykırıdır. Göndereceğiniz e-mailler bünyesinde bulunan kişisel 6698 sayılı kanunun 5/2-c veya 5/2-f maddelerindeki hukuki sebepler kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olma ve meşru menfaatler kapsamında işlenmektedir.

Ayhan Mobilya İnş. San. Tic. A.Ş.’ne tarafınızca gönderilen kişisel verilerin mevzuata uygun olarak elde edildiği ve bu kişisel verileri ile ilgili gerekli teknik ve idari tedbirlerin tarafınızca alındığı kabul edilmektedir. Bu şekilde elde edilen veriler Ayhan Mobilya İnş. San. Tic. A.Ş.’nin tedarikçileri, müşterilerine taraflar arasındaki ilişkinin amacına ve 6698 sayılı kanunun 8. maddesine uygun olarak aktarılabilir. Mailleşme yoluyla veri sorumlusu Ayhan Mobilya İnş. San. Tic. A.Ş.’ne iletilen kişisel verileriniz ile ilgili 6698 sayılı kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz. Konu hakkındaki detaylı bilgileri “www.ayhanpark.com.” adresindeki kişisel veri koruma aydınlatma metninde bulabilirsiniz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.